Udzielamy profesjonalnej pomocy prawnej z zakresu:

Prawa karnego - obrona podejrzanych i oskarżonych, zarówno w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenie/śledztwo), jak również w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach. Pomoc prawna obejmuje zarówno postępowanie w sprawach o przestępstwa, jak również wykroczenia. Ponadto w sprawach karnych Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz pokrzywdzonych, reprezentując ich interesy przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości, w tym również w charakterze oskarżycieli posiłkowych

Prawa cywilnego - reprezentowanie powoda i pozwanego przed Sądem w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej, prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawyo zachowek i zabezpieczenie spadku), prowadzenie spraw z zakresu prawa własności nieruchomości, tj. sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości, reprezentowanie wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Prawa rodzinnego - prowadzenie spraw o rozwód, separację, roszczenia o alimenty, pomoc prawna w zakresie władzy rodzicielskiej, opieki, zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa, podziału majątku

Prawa administracyjnego - sporządzanie wniosków oraz pism na potrzeby postępowań administracyjnych, przygotowywanie odwołań oraz skarg do sądów administracyjnych, reprezentacja w postępowaniach przed organami sądami administracyjnymi, kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pomoc w dochodzeniu roszczeń w szczególności o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, sporządzanie odwołań od decyzji ZUS

Świadczenie usług prawnych odbywa się w ramach zlecenia jednorazowej sprawy lub stałej współpracy zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta.

Rada Adwokacka